divider

Vekalet Bilgileri

separator

vekaletname-verme

AV.ÖZGÜR ÖZKAYA
Düden Vergi Dairesi
TC KİMLİK NO:17662438232
Antalya  Barosu  2418
Tahılpazarı Mahallesi Çatalköprü Caddesi M.Temizkan İşmerkezi No:16 K:1 D:5

Muratpaşa/ANTALYA

 

Genel Dava Vekaleti için

Yetkiler : Ahzu kabz,sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat,feragati davayı kabul,
birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil…

 

Boşanma Davası Vekaleti için

Yetkiler : Boşanma davası açmaya ve açılmış boşanma davasından dolayı, ahzu kabz,
sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı
vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil…

 

Gerekenler :

  • Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz
    etmek zorundadırlar.
  • Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir.
  • Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.
  • Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

 

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında
vekaletname düzenleyebilirler
.

 

İNTİKAL VE TAŞINMAZLARLA İLGİLİ DAVA VE ÖZEL VEKALETNAME

 

Dava Vekaletnamesinde bulunan yetkilerin yanında, Ahzu kabza, sulh ve ibraya,
davadan ve temyizden feragata, feragatı ve davayı kabule, mal beyanında bulunmaya, başkalarını da aynı yetkiler ile tevkile ve; ………diğer yetkiler ile birlikte ayrıca
(İNTİKAL İÇİN) murisim/murisimiz ……………. dan bana/bizlere intikal eden ya da
edecek olan …………. ili sınırları içerisindeki her türlü menkul ya da gayrimenkul
mallardaki hak ve hisselerimizin tamamını miras paylarımız oranında adımıza intikal
ettirmeye ve tescillerini yaptırmaya, iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete
çevirmeye ve hissedarlık esasını kabule, her türlü beyannameleri düzenlemeye, vergi,
resim, harç vs.. giderleri ödemeye, bu konularla ilgili olarak her türlü yasal işlemleri yapmaya…murisim ……………..’den intikal eden ve edecek olan ……………..ili sınırları
içerisindeki menkul ve gayri menkul mallardaki hisselerimin tamamını ya da belli bir
hissesini, gerek intikalden evvel ve gerekse intikalden sonra, dilediği bedel ile dilediği
kişi yada kişilere satmaya, bedellerini almaya (ahzu kabza), sattığı kişiye  tapudan
ferağını vermeye….(TAŞINMAZ SATIMI İÇİN) adıma kayıtlı bulunan ……………….ili
sınırları içerisindeki hisseli ya da hissesiz tüm taşınmazlarımı (tapu kaydı belirtilmek
suretiyle yalnızca o taşınmaz ile ilgili olarak bu yetki ınırlandırılabilir) dilediği bedel ile,
dilediği kişiye (satılacak kişi baba adı yazdırılmak suretiyle önceden belirlenebilir)
satmaya, bedelini almaya (ahzu kabza) tapudan ferağını vermeye, adıma kayıtlı hisseli
ya da hissesiz taşınmazlarım üzerine dilediği vade ve sıra ve derecede olmak üzere
İPOTEK TESİS ETMEYE, satmış olduğu taşınmazlar için bakiye bedelleri için lehime
dilediği bedel, dilediği sıra ve derecede, dilediği vadede İPOTEK TESİS ETMEYE,
gerek lehime tesis edilen ve gerekse adıma kayıtlı  taşınmazlarım üzerine tesis edilen
her türlü ipotekleri fek etmeye, ipotek bedellerini tahsil etmeye… adıma kayıtlı
taşınmazlarımla ilgili olarak, dilediği bedel ile dilediği kişi lehine SATIŞ VAADİ
SÖZLEŞMESİ yapmaya, gerektiğinde fesh etmeye… tapu kayıtlarındaki her türlü
yanlışlıkları tashih etmeye…yukarıdaki konularla ilgili olarak her türlü işlemleri
yapmaya, ayrıca BENİM ADIMA ……………… ili sınırları içerisinde dilediği kişi ya da
kişilerden, dilediği bedel ve şartlarda hisseli ya da hissesiz taşınmazlar satın almaya,
bedellerini ödemeye… yine BENİM ADIMA taşınmaz mal satış vaadi yolu ile de
hisseli ya da hissesiz taşınmazlar

 

KAMULAŞTIRMA DAVALARI (Genel vekaletnameye ek olarak)

 

Hissedarı bulunduğum ;

…………………. alanlı taşınmazlardaki mevcut hisselerimin İstimlakı yapan ……………..Belediyesine tamamını veya bir kısmını pazarlık suretiyle satmaya,uzlaşma komisyonu nezdinde tanzim edilecek tutanakları imzalamaya ,ilgili Kadastro
müdürlüğünde ve Tapu Sicil Müdürlüğünde ifraz işlemlerini yapmaya ve ferağ
takrirlerini vermeye,bu hususlarda tanzim edilecek akit tablosunu imzalamaya,
kamulaştırma bedelini kamulaştırmayı yapan ……………………. veya havale edeceği
herhangi bir bankadan çek mukabilinde almaya ,Yine kamulaştırma bedellerinin tesbiti
davası sonunda adıma yatırılacak kamulaştırma bedellerini ilgili bankadan almaya
çekmeye ve ahzu kabza  münferiden veya müştereken  yetkili olmak üzere………………………………….. vekil tayin ettim.

XXX-3 adet ve resimli olacak

 


separator